Frederiksstadens Røntgen- og Ultralydsklinik

Virksomhedsgrundlag

1. maj 2018 | Som følge af DDKMs akkrediteringsregler, skal følgende være offentligt tilgængeligt.

Formål

Dette dokument beskriver virksomhedsgrundlaget, som er det fælles grundlag for ledelse, drift og udvikling af klinikken.

Anvendelsesområde

Alt relateret til klinikkens virke.

Målgruppe

Alt personale på klinikken.

Baggrund

Frederiksstadens Røntgen og Ultralydsklinik er en speciallægepraksis med speciale i diagnostisk radiologi, og med billeddiagnostik som kerneydelse. Klinikken er etableret på baggrund af et ydernummer, som Region Hovedstaden har oprettet, og er bl.a. reguleret af overenskomst mellem Danske Regioner (specifikt Region Hovedstaden) og FAS.

Klinikken følger overenskomsten med sygesikringen, samt retningslinjer i relation hertil, når det drejer sig om patienter henvist under sygesikringsaftalen.

Herudover varetages alle andre former for patienter, som ikke er henvist under sygesikringen, i henhold til de relevante aftaler og regler herfor.

Mission

Hovedopgaven for Frederiksstadens Røntgen og Ultralydsklinik er:

– at udføre specialiseret og fokuseret diagnostik på mennesker med mulig eller erkendt sygdom.
– at sikre patienternes videre forløb i sundhedsvæsnet mhp. diagnostik og behandling.
– at behandle patienterne i det omfang, som er muligt indenfor rammerne af specialet.

Vision

At udfylde vores mission på en måde:

– så patienterne naturligt vælger os, fordi de føler sig menneskeligt og fagligt godt behandlet.

– så vores eksterne samarbejdspartnere naturligt vælger os, fordi de er tilfredse med vores samlede kvalitet.

– så vi selv ved, at vi gør hvad der er bedst muligt for patienten, både fagligt og menneskeligt.

– så vi sikrer kvaliteten i arbejdsmiljøet, og kan lide at gå på arbejde.

Værdier

Klinikkens grundlæggende værdi er respekt i form af respekt for:

– mennesker og menneskelige værdier

– faglighed

– love og regler

På medarbejderplan vil respekt, i ovennævnte betydning og i et åbent sind, udmunde i en naturlig selvrespekt, når man gør det bedste man kan i forhold til en given situation (omfattende kolleger, patienter, faglighed, love og regler). Det vil naturligt indebære en respektfuld tiltaleform og menneskelig omgangsmåde, en naturlig tilskyndelse til at opfatte livet som en konstant læringsproces, hvor man søger dygtiggørelse, både menneskeligt og fagligt, og en naturlig anvendelse af love og regler, så man ved, at man gør tingene i lovens og reglernes ånd, – og ord.

På organisationsplan vil respekt i ovennævnte betydning udmunde i patientbehandlingen, hvor enhver fremmødt patient vil blive tilbudt og kan få udført optimal diagnostik/behandling af sygdomme indenfor de diagnostiske rammer, som til enhver tid er til rådighed.

Opgaverne vil blive udført under respekt for patienten, og i en serviceminded organisation, hvor der naturligt sørges for patientens velvære, information og videre forløb i relation til personens sundhedstilstand.

Respekt for patientbehandlingens krav vil automatisk udløse behov for ordnede forhold i økonomi, styring, driftsrammer og organisation, herunder en kvalitetsorienteret og lærende organisation med en dynamisk struktur til løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.

Strategi

Som i alle andre situationer involverende mennesker, afhænger håndteringen af en given situation af vidensniveauet hos den enkelte kombineret med holdninger og personlighedstræk.

Det er ikke klinikkens opgave at bestemme over en persons holdninger og adfærd generelt, men det er klinikkens pligt at overholde love og regler, og sikre, at alle medarbejdere får hjælp til at udføre klinikkens mission, stræbe efter visionen og overholde værdierne, mens medarbejderen er på arbejde, hvorfor strategien er have en kvalitetshåndbog, som er tilgængelig for personalet i papir- og elektronisk udgave til hjælp i driften, og at undervise og informere personalet om indholdet i og brug af kvalitetshåndbogen.

Omfang

Kvalitetshåndbogen indeholder et kvalitetsstyringssystem for Frederiksstadens Rtg. og UL klinik på basis af standarderne sat af DDKM, Akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2. version, men i udvidet udgave i forhold til områder relevante for klinikkens drift, og indskrænket på områder, som, i samarbejde med IKAS, ikke er fundet relevante for en specialiseret billeddiagnostisk klinik.

Organisation

Kvalitetshåndbogen omfatter Frederiksstadens Røntgen og Ultralydsklinik, som er oprettet som et Aps. og har én adresse på St. Kongensgade 90 A, st.

Fremgangsmåde

De enkelte standarder behandles detaljeret efter krav og vejledninger fra DDKM. Der foretages løbende ændringer efter behov for ajourføring, herunder ved opstart af nye ydelser, samarbejder, fusioner og lignende, og ellers gennemgås kvalitetshåndbogen helt med maksimalt 3 års intervaller – herunder virksomhedsgrundlaget.

▪ Telefontider

Man - Tor

09:00 - 12:00

13:00 - 15:00


▪ Åbningstider

Man - Tor

08:00 - 12:00

13:00 - 16:00


Fre - Lør

Efter aftale.

Man – Tor
09:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Man – Tor
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Fre – Lør
Efter aftale.